Szent Norbert élete


SZENT NORBERT

élete
Istenünk, te Szent Norbert püspököt imádsága és lelkipásztori buzgósága révén Egyházad kiváló szolgájává tetted. Közbenjárására add, hogy híveid mindenkor szíved szerinti lelkipásztorokat kapjanak és üdvös lelki táplálékot nyerjenek.


Norbert a Rajna-vidéki Xantenben született 1080 körül, Gennep várurának fiaként. Szülei korán a papi rendbe szánták, mivel volt egy bátyja. Életrajzában az szerepel, hogy egy látomásban édesanyjának megjövendölték fia későbbi nagyságát.


Norbertet korán elhelyezték a xanteni Szent Viktor-káptalanban. Megkapta a kisebb rendeket, szubdiakónus lett. Helyzetének megfelelő életet élt; gazdag volt és pompakedvelő, kifejezett rendi öntudata alakult ki, tüzes kedélyű volt és igen hajlott a szélsőségekre. Ezenkívül természetes adottságainál és származásánál fogva szívesen látták I. Frigyes kölni érsek és V. Henrik császár udvarában. Otthonosan mozgott ebben a környezetben, életét még inkább a földi örömökre rendezte be, mint fiatal paptársai. A különböző források alapján gyanítani lehet, hogy Norbertet az élet gazdag és gondtalan élvezőjének tartották. 1110–11-ben patrónusával, a kölni érsekkel együtt elkísérte V. Henrik császárt, aki azért vonult Rómába, hogy kikövetelje a maga számára az egyházi hivatalokba való beiktatás (az invesztitúra) jogát. Amikor a tárgyalások nem a császár kedve szerint haladtak, minden gondolkodás nélkül rabságba vetette a pápát. Ez az esemény választásra késztette Norbertet a császár és a pápa között, de még évek múltak el addig, amíg életét megváltoztatta.


Megtéréséhez különös esemény vezetett. Az egyik napon egy apród kíséretében látogatóba lovagolt a szomszédságba. Közben hirtelen heves zivatar kerekedett. Közvetlenül Norbert közelében csapott le a villám. Lova megrémült és levetette őt. Mikor Norbert magához tért, fölkiáltott, mint egykor Saul Damaszkusz előtt: „Uram, mit akarsz, mit tegyek?” És az Úr a belső hang útján válaszolt neki: „Kerüld a rosszat, tedd a jót, keresd a békét, és menekülj irgalmasságomhoz.”


E megtérés 1115-ben történt. Visszavonult Siegburg kolostorába, és kapcsolatba került néhány reformra törekvő személlyel, így Kunó apáttal, Luitolf remetével és Rolduci Richer apáttal. Élete ekkor egészen új irányba fordult. Frigyes kölni érsek elé járult, és kérte, hogy szentelje diakónussá és pappá.


A szentelésen szándékosan korábbi pompás udvari ruhájában jelent meg, majd mindenki szeme láttára levetette azt, és birkabőrből készült egyszerű ruhát öltött, amelyet vezeklő övvel kötött át. Így nyilvánosan megtagadta korábbi életét. Szembefordult a xanteni káptalan életstílusával, lemondott javadalmairól és birtokairól, pénzét szétosztotta a szegények közt, és vándorprédikátorként járta az országot, mezítláb és vezeklő ruhában. Beszédeivel kezdetben elsősorban viszályok rendezésére és békítésre törekedett, de új életformája követésére is buzdította hallgatóságát, minden gondja a szegénységre és az apostoli életre irányult. Hamarosan csodatévő híre támadt. Bertalan laoni püspök aztán fölajánlotta neki egy kolostor alapítását egyházmegyéje területén. Norbert Prémontré völgye mellett döntött, mely mintegy húsz kilométerre található Laontól. Erről a helyről kapta nevét az új közösség. A premontreieknek a kolostori elmélyülést, tanulmányokat és lelki életet társítaniok kellett a világban folytatott munkával, hogy keresztények és nem keresztények között legyenek az evangélium tanúi. Norbert maga azonban továbbra is vándorszónok akart maradni, anélkül hogy egyetlen apátsághoz kötné magát.


Az új rend gyorsan terjedt, egymást követték az alapítások, és gyakran már fennálló közösségek is átvették a premontrei reformot. Norbert városokba vagy forgalmas helyek közelébe építette monostorait, de a közösség életének centruma nem a monostor volt, hanem a „nyitott” templom, az abban végzett ünnepélyes liturgia, melyet nem a szerzetesek rítusa, hanem az ünnepélyesebb székesegyházi, „világi” szokás szerint végeztek. Életükhöz Szent Ágoston reguláját választották szabályul. Ez a püspök körül, közösségben élő világi papok életszabálya, így lettek Norbert és követői maguk is szerzetes kanonokok. Öltözékük is kifejezte irányzatuk kettősségét: a fehér, kártolatlan gyapjú a vezeklő szerzetesek ruhájának anyaga, amelyhez kanonoki gallér járul.


Norbert 1126 tavaszán Rómába ment, és megkapta a pápától rendjének jóváhagyását. Ugyanennek az évnek a júniusában vagy júliusában aztán magdeburgi érsekké választották Speyerben. Ez volt a második fordulópont Norbert életében. Ettől kezdve jelentős szerepet kellett játszania korának történetében. III. Lothárral együtt többször végigjárta a birodalmat. Abban a korban ugyanis püspöki feladat volt a császár kísérete utazásain tanácsadóként, valamint a részvétel udvari és birodalmi gyűléseken.


Magdeburgban számos nehézségbe ütközött Norbert, amikor a rá jellemző buzgósággal alapjaitól meg akarta újítani egyházmegyéjét. Ellenségeket szerzett magának, amikor visszakövetelt egyházi birtokokat, és egyházmegyéjének káptalanját rendtársainak akarta adni. 1129-ben még fölkelés is támadt, ami majdnem az életébe került. Sikerült azonban embereit a Boldogasszony-kolostorba menekíteni. Később e közösség lett az a központ, ahonnan az Elbától keletre lakó törzsek misszionálása kiindult.


A II. Ince és II. Anaklét közt támadt egyházszakadás idején Norbert az elsők között állt Ince pápa pártjára. A császárral 1132-ben és 1133-ban Rómában járt, hogy a pápát ismét visszahelyezzék jogaiba. Valószínűleg ekkor szerezte azt a fertőzést, amely halálát okozta. Legyengülten érkezett vissza püspöki városába, s 1134. június 6-án meghalt.


XIII. Gergely avatta szentté 1582-ben. Ünnepét 1620-ban vették föl a római kalendáriumba. Ereklyéit 1627-ben Prágába vitték; a strahovi monostorban őrzik. Ettől kezdve Norbert Csehország védőszentje.


A szent ránk maradt képei nem történeti hitelességű portrék. Többnyire püspöki ornátusban, néha szerzetesi ruhában, illetve monstranciával ábrázolják. Ez utóbbi anakronizmus, különösen az ellenreformáció korától tekintik az Eucharisztia szentjének. További attribútumai: kehely, pók, a lábánál egy megkötözött ördög. Egyetlen írást sem lehet biztonsággal neki tulajdonítani. A szent rendalapító és érsek életéről különféle források tájékoztatnak minket.


 

Norbert életének helyszínei

1080
Gennep

Gennep

Norbert megszületett.

1093
Xanten

Xanten

A Szent Viktor Székesegyház kanonokja lett.

1115
Vreden

Vreden

Norbert megtérése.

1120
Prémontré

Prémontré

Letelepednek.

1121
Prémontré

Prémontré

Templomot épített és társaival fogadalmat tett.

1126
Magdeburg

Magdeburg

Magdeburg érsekévé választották.

1134
Magdeburg

Magdeburg

Szent Norbert meghalt.

1624
Strahov

Strahov

A Prágai Strahovba vitték reliquiáit.