Imák és elmélkedések

Alkalmas időben meghallgatlak téged, és az üdvösség napján megsegítelek téged Iz 49,8

Testvérek! Intünk titeket, nehogy hiába vegyétek Isten kegyelmét, mert ő azt mondja: az alkalmas időben meghallgatlak téged, és az üdvösség napján megsegítelek téged. Íme, itt az alkalmas idő, itt az üdvösség napja. 2 Kor 6,1-2


Hamvazószerdán elérkezett „az alkalmas szent idő”, a Nagyböjt. Idén ismét számíthatunk a közösségi élet, a templomi találkozásaink bizonyos mérvű megszorítására, de ez nem zárja ki, hogy az Egyház közösségében, Krisztus testének tagjaiként, közösségként ünnepeljünk. Hiszen ebben az időszakban is az Egyház közössége, és ezen belül az Egyház kisebb élő sejtjei, egy plébániai közösség, egy szerzetesközösség, végső soron egy család irányít és segít minket a közös cél felé. Ez a cél az üdvösség, az ember leglényegesebb és egyetlen igazi és fontos célja. Ezt a célt magunktól, egyedül, mások nélkül nem tudjuk elérni. Elsősorban Jézus Krisztus nélkül nem, mert az egész világnak, minden embernek Ő szerezte meg az üdvösséget megtestesülése, szenvedése és kereszthalála által Ő lett az üdvözítő. Az Egyház pedig mint Krisztus titokzatos teste feltárja az üdvösségre vezető utat, és mintegy felkínálja az üdvösséget.


Ezt az időszakot általában a 40-es számról nevezik el, latinul például Quadragesima. Mi magyarok viszont a böjtölés cselekedetéről hívjuk Nagyböjtnek. A böjtölés azonban csak egyik fontos eleme ennek az időnek, és éppen nem a közösségi eleme. Jézus azt mondta a hamvazószerdai evangéliumban, hogy úgy böjtölj, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, egyedül csak a Mennyei Atya! Mt 6,18 Amikor böjtölsz, imádkozol, jót teszel másokkal, az a te személyes törekvésed a Jóisten felé, nem annyira közösségi tett. – Amikor viszont ezt az időszakot „szent negyven napnak” nevezzük, akkor hangsúlyozzuk, hogy ez a meghatározott időszak az egyházi év naptárjában, a kegyelem időszaka. A Jóisten felől az üdvösség felkínálásának az ideje, a közösség oldaláról pedig a végső célra történő tudatos, közös törekvésünk ideje.


A Jóisten a kegyelmét gazdagon osztotta-osztja az emberiségnek. Kegyelemből, szeretete kiáradásaként teremtette a világot. Kegyelemből alkotta az embert, magához hasonló örök életre képes, és a szeretet teljességére vágyó lényként. Kegyelemből, irgalmas jósága kiáradásaként megadta neki az örök üdvösség lehetőségét, és a szabad választás lehetőségét. Az ember élt a szabad választással, és már léte kezdetén eljátszotta a lehetőséget, Isten ingyenes ajándékát. Amit megtettek ősszüleink, amit megtett a választott nép, azt megteszi ma is az egész emberiség, és benne mi is mindnyájan és egyenként is újra megéljük kis életünkben: hiába vesszük az Isten kegyelmét 2Kor 6,1, azaz nem használjuk fel, nem élünk vele. Pedig az Úr a próféta által ismételten megígérte választott Izraelének: alkalmas időben meghallgatlak téged, és az üdvösség napján megsegítelek téged! Iz 49,8


Isten legnagyobb kegyelme: Ő maga, az Isten Fia, Jézus Krisztus. Eljött az „alkalmas időben”, „kiüresítette önmagát”, törékeny és halandó embervoltunkat magára véve élt, és meghalt értünk örök áldozatként. Élete, halála és feltámadása által az ember napjai az „üdvösség napjává” váltak. Az ember ugyan hiába vette az Isten kegyelmét, végtelen sok ajándékát, az üdvösség már végleg itt van, az ember szabad választása többé nem tudja semmivé tenni. Csak akarni kell, vágyakozni kell rá, kérni-keresni kell! Ezért kegyelem maga a Nagyböjt is, az évente visszatérő alkalom, az alkalmas szent idő, amint Szt. Pál tanítja.


A keresztségben már elnyertük az üdvösség lehetőségét. A Nagyböjt, egy emberöltő sok nagyböjtje alkalom, hogy ha elvesztettük, most szerezzük vissza, keressük, küzdjünk érte. Sokat botladozunk, sok mindent elhibázhatunk életünk folyamán, csak egyet ne, az örök üdvösséget. A nagyböjt azért alkalmas, szent idő, mert erre irányítja figyelmünket, és egy életre megalapozza bennünk ezt a törekvést.


Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te kegyelmed indítson minket bűnbánatra a Nagyböjt kezdetén, segíts, hogy külső bűnbánati cselekedeteinket, belső lelki megújulás kövesse! Ezt kérjük a mi Urunk, Jézus Krisztus által, Amen.

  • Ullmann Péter O.Praem.